Proč studovat u nás


Vážení zájemci o studium, vážení rodiče,

dostáváte do rukou informační materiál Střední průmyslové školy Zlín, školy s dlouholetou
tradicí ve výchově a vzdělávání, která připravila do života tisíce svých absolventů.
A připravila je opravdu velmi dobře. Svědčí o tom značné množství našich absolventů
s vysokoškolským vzděláním, kteří se skvěle uplatnili v praktickém životě i v náročných
řídících a manažerských funkcích. Jsou mezi nimi desítky učitelů středních i vysokých
škol, řada vědeckých pracovníků i těch, kteří se uplatnili ve veřejném i politickém životě
naší společnosti.
Od samého založení školy v roce 1933 firmou Baťa platilo a platí dodnes, že technicky
vzdělaní absolventi vždy našli snadno dobré uplatnění nejen ve svém oboru, ale
i v oborech příbuzných, a dokonce i v oborech zdánlivě velmi vzdálených. Studium technických
oborů je vybaví schopnostmi logicky uvažovat, dojít k podstatě věci, orientovat
se v odborných informacích, být pečlivý a důsledný. A to jsou samozřejmě ty nejlepší
předpoklady pro úspěšnou profesní dráhu. Proto je i naším cílem vychovávat budoucí
absolventy k cílevědomosti, samostatnosti, podnikavosti, zdravému sebevědomí a odborné
zdatnosti – to vše podepřené aktivní znalostí cizích jazyků a počítačovou gramotností.
Nehodláme však předstírat, že studium technických oborů je jednoduchou záležitostí.
Víme, že ten, kdo se pro ně rozhodne, volí tu náročnější cestu. Přesto doufáme, že ji
volí s vědomím a přesvědčením, že přinese odpovídající kvalitní výsledek v podobě
hodnotného vzdělání.
Vaše případné rozhodnutí ucházet se o vzdělávání na Střední průmyslové škole Zlín
znamená zcela jistě volit náročnou cestu, ale zároveň jistotu kvalitního vzdělání s dobrým
předpokladem úspěšného zvládnutí studia bez obav ze státní části maturitní zkoušky.
Jedná se o důležité rozhodnutí, kterého jistě nebudete litovat, neboť vystudujete
technický obor, o jehož absolventy je a v budoucnosti bude na trhu práce zájem.

Vybavení školy

Komplex budov s optimální kapacitou pro 1200 žáků denního studia představuje jednu
z největších středních průmyslových škol u nás. Technickým vybavením patří naše
škola mezi absolutní špičku mezi středními školami v České republice. Vedle velmi dobře
zařízených odborných učeben jsou nejmodernější projekční a didaktickou technikou
vybaveny i učebny výpočetní techniky, posluchárna a laboratoř fyziky a chemie, přednášková
místnost pro 100 posluchačů a informační centrum, jehož součástí je knihovna,
studovna, čítárna a internetové středisko.
Samozřejmostí je využívání internetu jako součásti moderní výuky a nasazení počítačů
do odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů.
Sportovní hala, posilovna, nový atletický stadion a sál pro gymnastiku dotvářejí prostředí,
v němž mohou naši žáci získat velmi kvalitní vzdělání.
K prohloubení a zdokonalení znalostí a dovedností v rámci zvoleného oboru je určena
bohatá nabídka zájmových kroužků, mezi které patří např. jazykové kurzy (angličtina
a němčina), počítačové kurzy (tvorba webových stránek, počítačová grafika, psaní na
PC, automatizace a mikroprocesorová technika), příprava k přijímacím zkouškám na
vysoké školy. Pro zájemce z řad žáků devátých tříd jsou určeny přípravné kurzy na
přijímací zkoušky.

MIMOškolní aktivity

 1. ročník – adaptační kurzy pořádáme v průběhu měsíce září pro všechny třídy prvních
  ročníků naší školy ve spolupráci s o. s. Atmosféra.
 2. ročník – lyžařské výcvikové kurzy jsou zařazeny do školních vzdělávacích programů
  a tvoří nedílnou součást vyučování. V současné době jezdíme do lyžařského střediska
  Karlov v Jeseníkách.
 3. ročník – SPŠ Zlín realizuje každoročně v měsíci dubnu (již od roku 1998) vzájemné
  výměny žáků se střední školou obdobného zaměření v belgickém městě Izegem,
  které je zároveň partnerským městem Zlína. Vzájemná
  spolupráce, která je založena na pobytech žáků v partnerských
  školách s ubytováním v rodinách, vede ke
  zdokonalení jazykových i odborných dovedností.
  Na konci školního roku organizujeme sportovní vyžití našich žáků ve formě vodáckých a cyklistických kurzů.
 4. ročník – v měsících září a říjen probíhají poznávací a kulturní výlety jednotlivých tříd
  do Prahy. Poslední akcí je pro mnohé žáky výběrový lyžařský kurz, který škola pořádá
  obvykle během prosince v lyžařském středisku v Alpách.
  Mezi další akce, kterými škola doplňuje výukový proces, patří pravidelné předvánoční
  výlety do Vídně, školní liga ve fotbalu, f loorbalu, turnaj smíšených družstev ve volejbalu
  a další.

OBORY VZDĚLÁVÁNÍ, JEJICH ZAMĚŘENÍ A POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ

Střední průmyslová škola Zlín je školou s promyšlenou vzdělávací koncepcí, v níž dominují
obory technického zaměření (strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví a technické
lyceum). Všechny nabízené obory poskytují ve čtyřletém denním studiu střední odborné
vzdělání s maturitou. Učební plány všech oborů jsou koncipovány tak, aby absolventi
mohli pokračovat ve studiu na VŠ nebo našli uplatnění v praxi.

Strojírenství 23 – 41 – M/01 – 2 třídy, 60 žáků
Obor připravuje žáky pro nasazení do různých pozic v průmyslové výrobě, ve výuce
je samozřejmostí využívání počítačové techniky, používání nejmodernějších grafických
programů a technologií.
Vzdělávací obor nabízí komplexní
technické vzdělání v oblasti konstrukční
a technolotechnologické přípravy výroby s využitím výkonných CAD-CAM systémů a programování
CNC o b r á b ě c í c h strojů.

Elektrotechnika 26 – 41 – M/01 – 2 třídy, 60 žáků
Poskytuje ucelený přehled o slaboproudé elektrotechnice s velmi dobrou průpravou pro
konstrukční a projekční činnost v oblasti řídicích systémů, IT technologií a počítačových
sítí. Návrh plošných spojů, simulace elektronických obvodů, programování jednočipových
mikropočítačů, programovatelných automatů atd. V rámci tohoto oboru nabízíme
dvě zaměření, která si žáci volí na konci druhého ročníku:
• Aplikace počítačů v automatizaci a robotice
• Elektronické zabezpečovací systémy

Stavebnictví 36 – 47 – M/01 – 2 třídy, 60 žáků
Připravuje absolventy k uplatnění na různých pozicích v procesu investiční výstavby
od specifikování stavebního záměru, přes projektovou a rozpočtovou přípravu až
k vlastní realizaci stavebního díla a jeho ekonomického zhodnocení.
V rámci oboru nabízíme školní vzdělávací program:
• Pozemní stavitelství umožňuje komplexní technické vzdělání v oblasti konstrukční
a technologické přípravy a realizace staveb s využitím výkonných CAD systémů pro
architektonický návrh a tvorbu výkresové dokumentace.

Technické lyceum 78 – 42 –M/01 – 2 třídy, 60 žáků
Připravuje budoucí absolventy hlavně k dalšímu vysokoškolskému studiu, ale přitom
poskytuje střední odborné vzdělání technického zaměření. Možnost výběru volitelných
předmětů se zaměřením na strojírenství, elektrotechniku, stavebnictví a informační
technologie.
Obor preferuje předměty matematicko-přírodovědné, základy odborného technického
vzdělání a znalost dvou cizích jazyků.